Kwaliteit

Basisregister voor Paramedici
De Wet BIG (= Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) regelt de titelbescherming van medische en paramedische beroepen en stelt eisen aan de kwaliteit van de beroepsuitoefening. De voorheen paramedische beroepen die nu zijn geregeld in artikel 34 van de Wet BIG kennen geen verplichte registratie, hebben geen wettelijk tuchtrecht en hebben een opleidingstitel. De titel diëtist is na het volgen van vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek wettelijk beschermd. De overheid legt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsbewaking bij de beroepsgroepen zelf neer.
De verenigingen kozen als een van de instrumenten voor kwaliteitsbewaking: kwaliteitsregistratie om de vijf jaar.
Wij zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister Paramedici.